HOTĂRÂREA NR. 117/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126368

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021,

Având în vedere :

 •     Referat de aprobare nr. 117/07.07.2021.
 • Raportul de specialitate nr. 21050/07.07.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”,

cod SMIS 126368;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 118/2021 ;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2021 privind aprobarea proiectului ”Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de acesta;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate cu elemente DALI nr. 118/2021 pentru obiectivul „Construire sala de sport si vestiare, prin extinderea Școlii gimnaziale Sfântu Ilie, Toplita” și revocarea HCL 146/2018
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 119/2021 pentru obiectivul de investiții „Construire sală de sport Școala gimnazială „Andrei Șaguna”, municipiul Toplița”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate nr. 120/05.01.2021 pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu de joacă pentru copii”
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziția primarului nr. 230/2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a municipiului Topliţa pentru anul 2021;

 

Ținând cont de:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă coroborată cu art. 17 alin. 4 lit ”b”;
 • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
 • HCL nr. 154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
 • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126368, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la, 15.07.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU    SECRETAR GENERAL CIOBANU MIHAI

Sari la conținut