HOTĂRÂREA NR. 116/2023 Privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2023”

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 103/05.05.2023;

Raportul de specialitate nr. 18230/05.05.2023;

Proiectul de hotărâre privind ,,Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița pe anul 2023”;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 127/2023;

Anunțul public nr. 18231/05.05.2023;

În conformitate cu:

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice;

– Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 500/2002 privind finanațele publice;

– Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2023 – capitol 67.02.05.02 – articol 59.11 – suma de 40.000 lei;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. e,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă „Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița pe anul 2023”, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița pe anul 2023”,  conform Anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița pe anul 2023”,  conform Anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă bugetul „Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița pe anul 2023” în sumă de 40.000 lei din capitolul 67.02.05.02 articol 59.11 „asociații și fundații”, conform Hotărârii nr. 28/2023 a Consiliului Local Toplița privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2023.

Art.5. Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Toplița pentru numirea Comisiei de evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.

            Art.6. Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia buget-finanțe, biroul investiții, achiziții, proiecte-programe și Biroul secretariat – cabinet primar  din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.8. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, celor de la art. 7 și se publică pe pagina de web a instituției

Toplița, 29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA       SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 116
Sari la conținut