HOTĂRÂREA NR. 114 / 2023 Privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15235/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată în str. Dealului bl. 3G, ap. 19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 112/12.05.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19585/15.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea modificării prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15235/29.10.2018, pentru spațiul cu destinație de locuința din fondul locativ al municipiului Toplița, situată  în str. Dealului bl. 3G, ap. 19;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local nr. 125/2023;

– Contractul de închiriere nr. 15235/29.10.2018 încheiat cu Cosma Constantin – cap. VI, primul alineat;

– Cererea nr. 17297/27.04.2023 a domnului Păunescu Romeo-Dan,  prin care solicită transferul  contractului de închiriere pe numele lui în calitate de fiu al titularului de contract, având în vedere decesul acestuia din urmă;

– Certificatul de deces seria D.12 nr. 306047, eliberat la data de 18.04.2023 al defunctului Cosma Constantin – titular de contract;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 5/08.05.2023;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare.

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,  republicată – art. 1834 alin.  1 și alin. 2 – teza întâi;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit.cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin. (1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 15235/2018, pentru spațiul cu destinația de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița, situat pe str. Dealului, bl. 3G, ap. 19, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Păunescu Romeo-Dan – fiu, de pe numele Cosma Constantin – titular de contract,  în urma  decesului acestuia.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actului adițional la contractul inițial de închiriere, conform celor dispuse la art. 1.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, responsabilului cu administrarea și gestionarea fondului locativ, noului chiriaș prin grija responsabilului  fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 29.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut