HOTĂRÂREA NR. 114 / 2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2021 referitoare la rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021,

Ținând cont de :

– Referatul de aprobare nr.  114/02.07.2021;

– Raportul de specialitate nr. 20776/06.07.2021;

– Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2021 referitoare la

rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 115/2021;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificată si actualizata  –  art. 2 alin. 1 – pct. 1;

– HCL nr. 61/2021  privind aprobarea Bugetului General al UAT Municipiul Toplita pe anul 2021;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

             În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

             În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4

H O T Ă R Ă Ş T E :

           

Art.1: Cu data intrării în vigoare a prezentei , se revocă  Hotărârea Consiliului local nr. 32/2021  privind  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei.

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului localităţii, Direcției buget-finanțr şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la:  15.07.2021

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU      SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI  

Sari la conținut