HOTĂRÂREA NR. 112/2023 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.B, sc.2, ap.4, către domnul Luca Dragoș Mihai, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13211/29.09.2016

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023.

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 110/10.05.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 18.997/10.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.B, sc.2, ap.4, către domnul Luca Dragoș Mihai, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13211/29.09.2016;

– Raportul de avizare  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr.                          123/2023;

–  Cererea nr. 17917/03.05.2023, depusă de domnul Luca Dragoș Mihai, în calitate de chiriaș, prin care solicită cumpărarea locuinței ANL;

– Declarația titularului contractului de închiriere din care rezultă îndeplinirea cumulativă a condițiilor impuse de lege pentru a beneficia de cumpărarea locuinței ANL, autentificată de BIN DOBREAN TEODOR-CONSTANTIN sub nr. 1697/12.05.2023;

– Contractul de închiriere nr. 13211/2016 încheiat cu domnul Luca Dragoș Mihai, modificat prin acte adiționale;

– Extras CF nr. 53255-C1-U4 Toplița;

–  Procesul verbal nr. 5/08.05.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de vânzare locuinţe;

– Hotărârea Consiliului local nr. 84/2023 privind aprobarea cadrului general referitor la gestionarea locuințelor realizate prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe – anexa nr. 2;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 10;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – modificată  – art. 192;

–   Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 1650 alin. 1, art. 1652 și art. 1755;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1: Consiliul Local ia act de cererea domnului Luca Dragoș Mihai, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 17917/03.05.2023, prin care solicită cumpărarea locuinţei ANL, situată în str. Izvoarelor, bl. B, sc. 2, ap. 4.

Art.2: Se aprobă vânzarea locuinţei de la art. 1 la prețul final de vânzare de 208.275,52 lei, conform anexei, cu plata prețului în rate egale lunare pe 25 de ani, cu achitarea la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică a avansului de 15% din valoarea finală de vânzare a locuinţei, respectiv 31.200,00 lei şi a comisionului de 0,99% calculat la valoarea de vânzare a locuinței, dobândă anuală de 9,0 % şi cu respectarea clauzelor prevăzute la art. 10 alin. 22 din Legea nr.152/1998 – republicată.

Art.3: Se aprobă atribuirea către cumpărător a dreptului de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei indivize de teren de 24/380 din terenul în suprafaţă   totală de 380 mp., pe care este construit blocul de locuinţe, întabulat în Cartea funciară nr. 53255 Toplița, respectiv a dreptului de proprietate asupra suprafeţei indivize de 26 mp. reprezentând cote părți comune, aferente apartamentului situat în Toplița, strada Izvoarelor, bl. B, sc.2, ap.4.

         Art.4: Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa, pentru semnarea  contractului de vânzare  a locuinţei în formă autentică.

Art.5: Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare  a locuinţei cu plata în rate egale sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.7: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art. 6, primarului  municipiului Topliţa, domnului Luca Dragoș Mihai prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ, în vederea încheierii contractului în formă autentică şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  29.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 112
Sari la conținut