HOTĂRÂREA NR. 112/2022 Privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat de HCL nr. 101/2011, cu modificări ulterioare

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31.05.2022;

Luând în considerare :

Referatul de aprobare nr. 110/19.05.2022 ;

Raportul de specialitate nr. 17314/19.05.2022;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat de HCL nr. 101/2011,

cu modificări ulterioare;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 119/2022;

Având în vedere prevederile:

– Legea nr. 38 / 2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare – art. 20 ;

– Ordinului nr. 356 / 2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative – privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificat ;

– OUG nr. 34 / 2010 – privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane, modificată ;

– Ordinul Autorităţii Naţionale de reglementare pentru servicii comunitare de utilităţi publice nr.243/2007 – privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru servicii de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri în regim taxi, modificat;

– Legea nr.24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. “a”, ”d”, alin. (7) lit. “s”, art. 139 alin. (3) lit. ”g”, coroborat cu art. 5 lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: (1) Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat prin HCL nr. 101/2011, modificat prin HCL nr. 38/2013 ,HCL nr. 21/2014 şi HCL nr. 144/2015:

– se modifică și se completează art. 54 alin. (5), care va avea următorul cuprins:

(5) Staţiile taxi şi gradul de asigurare a numărului de locuri de aşteptare a clienţilor, este prevăzut în tabelul de mai jos :

Nr. crt.

Adresa staţie taxi

Nr. locuri

1.

Str. Eroilor – zona Primărie

8 locuri

2.

Str. Nicolae Bălcescu bl.A (lângă biroul notarial)

4 locuri

3.

Str. Cerbului – zona Fast Food

6 locuri

4.

Str. Sportivilor – zona LIDL – Piața agroalimentară

2 locuri

Zonele staţiilor taxi vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere şi delimitate în funcţie de numărul de locuri aprobate.

Art. 2 : Celelalte prevederi ale Regulamentului, precum şi anexele acestuia aprobate prin Hotărârârea Consiliului local Topliţa nr. 101/2011, modificat prin HCL 38/2013, HCL 21/2014 şi HCL 144/2015 rămân neschimbate, valabile şi aplicabile.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul localităţii prin: compartimentul Autoritatea de Autorizare din cadrul Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, precum și Serviciul de Gospodărie Municipală.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3 şi se afişează pe pagina web a instituţiei – www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 31.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                                          CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                 SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut