HOTĂRÂREA NR. 111 / 2022 Privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B și bl.1C

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 114/23.05.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17911/23.05.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B și bl.1C;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 118/2022;

– Cererile chiriașilor prin care solicită prelungirea contractelor de închiriere;

– Procesul verbal nr. 3/2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. (5);

– Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată art.15 alin(14);

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul II – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere prin acte adiționale pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1B și bl.1C, pe o perioadă de un an, începând cu data scadentă a contractului de închiriere, conform anexei la prezenta.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actelor adiționale la contractele inițiale.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, chiriașilor din anexa prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.05.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut