HOTĂRÂREA NR. 110 / 2023 Privind aprobarea repartizării locuinței pentru tineri, destinată închirierii din municipiul Toplița, situată la adresa str. Izvoarelor bl. C sc. 1 ap.5

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 29.05.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 107/08.05.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19174/11.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea repartizării locuinței pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  situată la adresa str. Izvoarelor bl. C sc. 1 ap.5;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 121/2023;

– Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 4/13.04.2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 207/2022 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Acceptul domnului Dobre Andrei Mihai, înregistrat sub nr. 16089/2023 ;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 3 – 5;

– H.G. nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată –  art. 15 alin. (5), (8) și (13);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă repartizarea locuinței pentru tineri, destinată închirierii din municipiul Toplița, situat pe str. Izvoarelor bl. C, sc. 1, ap. 5 – apartament cu o cameră, domnului Dobre Andrei Mihai.

Art.2: Chiria lunară se va calcula după modelul prevăzut în anexa nr. 16, punctul III, litera a) la H.G. nr. 962/2001  privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 republicată, cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (9) şi alin.(91) din Legea nr. 152/1998, în funcţie  din venitul net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni.

Art.3: Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa,  pentru  semnarea contractului de închiriere.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  29.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA         SECRETAR GENERAL UAT– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut