HOTĂRÂREA NR. 110/2022 Privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.560 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc.2, parter, ap.33, către chiriașul Covaci Marin Sorin, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ing. Buzea Ilie

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022,

– Referatul de aprobare nr. 109/19.05.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17370/19.05.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.560 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc.2, parter, ap.33, către chiriașul Covaci Marin Sorin, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ing. Buzea Ilie;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 117/2022;

– Cererea domnului Covaci Marin Sorin înregistrată cu nr. 12314/2022, prin care solicita cumpărarea locuinței situate în municipiul Toplița, str.Dealului, bl.3C, sc.2, parter, ap.33., ocupată în baza contractului de închiriere nr. 5242/30.04.2014, modificată prin act adițional, încheiat între Municipiul Toplița și Covaci Marin Sorin;

– Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ing. Buzea Ilie înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 10737/07.04.2021;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată și modificată – art. 1 si art. 16 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa – anexa nr. 1, poziţia nr. 31;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea domnului Covaci Marin Sorin, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu nr. 12314/2022, prin care solicită cumpărarea apartamentului compus din trei camere și dependințe, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc.2 ap. 33.

Art.2 : Se aprobă preţul de vânzare în cuantum de 88.560 lei, a apartamentului compus din trei camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc.2, ap.33, către chiriașul Covaci Marin Sorin, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat ing. Buzea Ilie și înregistrat sub nr. 10737/07.04.2021.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia buget – finanţe ;

  • serviciul impozite și taxe;

  • compartimentul spațiu locativ.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, domnului Covaci Marin Sorin, SC Civis Harghita SA prin grija compartimentului spațiul locativ în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                      SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut