HOTĂRÂREA NR. 108/2023 Privind aprobarea completării Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 108/08.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19237/12.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind completarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români  aparținând minorității  rome pentru perioada 2022-2027;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 119/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2023 privind aprobarea înființării Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români  aparținând minorității  rome pentru perioada 2022-2027;

– Decizia nr. 681/2023 a Directorului Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” din Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. ad. 11113/2023;

– HG nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027 – punctul 9.2.2 HG și punctul 2 din anexa nr. 7;

–  Legea  nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei – cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995;

– Legea nr. 292/2011 – legea asistenţei sociale, modificată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129 alin. 1, 2 lit.”d”, alin. 7 lit.a, lit. b si lit. p ,  art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) si art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199, art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1: Se aprobă completarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru aplicarea/implementarea Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2023, în sensul includerii, ca și membru al acestuia, a doamnei ȚĂRAN Iuliana – Florina – profesor pentru învățământul primar la Școala Primară Moglănești.

ART.2: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul localităţii prin: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi persoana nominalizată la art. 1.

 ART.3: Hotărârea se comunică Primarului municipiului Toplita, Institutiei prefectului judetul Harghita, A.N.R. –  Biroului Judeţean pentru Romi Harghita, Serviciului Resurse Umane, persoanei nominalizate la art. 1 si se publică pe pagina web a instituției: www.primariatoplita.ro.

Toplita la 29.05.2023.

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI ,                        Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER- BODOR ATTILA BÉLA           SECRETAR GENERAL UAT –   Ciobanu Mihai

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut