HOTĂRÂREA NR. 106 / 2021 privind acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor și personalului medical de specialitate, angajaţi la Spitalul Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 23 iunie 2021,

Având în vedere  :

             – Referat de aprobare nr. 62/23.03.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 10149/01.04.2021;

             – Proiectul de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor și personalului medical de specialitate, angajaţi la Spitalul Municipal Topliţa;

             – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 107/2021;

             – Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind bugetul general al municipiului Topliţa pe anul 2021 – capitol 66.02.06.01, articol 51.01.03 ”acțiuni în sănătate”;

Ținând cont de:

             – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată, – art. 199, alin. 2;

             – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, alin. 12 şi 139  alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

      

Art.1: (1) Se aprobă acordarea unor stimulente financiare în sumă de 800 lei / lună din Bugetul Local al Municipiului Topliţa, de la capitolul 66.02.06.01 „spitale generale”, articol 51.01.03 ”acțiuni în sănătate”, pentru medicii și personalul medical de specialitate: fiziokinetoterapeut, farmacist, biolog, chimist, angajaţi  cu contract individual de muncă în cadrul Spitalului Municipal Topliţa, cu încadrarea în limitele bugetare  aprobate cu această destinație.

            (2) Stimulentul financiar se acordă pe o perioadă de  3 (trei) ani de la data încadrării în muncă în cadrul Spitalului Municipal Topliţa, inclusiv medicilor și personalului medical de specialitate: fiziokinetoterapeut, farmacist, biolog, chimist angajaţi la data prezentei hotărâri.

             (3) Stimulentele financiare se virează semestrial (trimestrul I+II, trimestrul III+IV) de către Primăria Municipiului Toplița în Contul de venituri al Spitalului Municipiului Toplița 43.10.10, iar atât acordarea acestora, cât și modul de decontare, trece în sarcina Spitalului Municipal Toplița, acesta realizându-și propria metodologie de decont, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și cu respectarea următoarelor clauze:

  1. a) Pot beneficia de acest stimulent financiar doar cei care își manifestă interesul pentru acesta, prin înaintarea unei cereri scrise către conducerea unității medicale;
  2. b) Se va încheia un act adițional la Contractul individual de muncă, prin care se ia angajamentul, ca în termen de minim 3 ani  de la data acordării stimulentului financiar să nu înceteze contractul individual de muncă din motive imputabile în mod exclusiv angajatului;
  3. c) În cazul nerespectării prevederilor de la lit. b), angajatul se obligă să restituie sumele primite drept stimulente financiare aferente anului financiar în curs .

 

Art. 2: (1) Spitalul municipal Topliţa va comunica Primăriei Municipiului Topliţa – Direcţiei buget-finanţe, lista persoanelor care se încadrează în prevederile art.1 alin. (1), până cel târziu 15 decembrie a fiecărui an, în vederea întocmirii propunerilor bugetare pentru următorul an.

             (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2021, lista persoanelor care se încadrează în prevederile art. 1 va fi comunicată de către Spitalul municipal Toplița până la data de 15 iulie 2021.

             (3) În cazul în care pe parcursul exercițiului bugetar început apar noi cazuri de angajări în cadrul personalului medical și de specialitate din cadrul spitalului, conform prevederilor art.1 alin. (1), managerul instituției va comunica acest lucru Primăriei Municipiului Toplița – Direcției Buget Finanțe, în termen de cel mult 10 de zile de la semnarea contractelor individuale de muncă.

           (4) Spitalul municipal Topliţa va comunica Primăriei municipiului Topliţa – Direcţiei buget-finanţe, într-un termen de 10 zile încetarea contractelor individuale de muncă şi data începerii activităţii în cadrul Spitalului municipal Topliţa de către medicii și personalul medical de specialitate: fiziokinetoterapeut, farmacist, biolog, chimist, care intră sub incidenţa prezentei hotărâri.

          (5) Stimulentele financiare nu se acordă medicilor rezidenţi, care au contract individual de muncă încheiat cu Spitalul municipal Topliţa, dar îşi desfăşoară activitatea în altă unitate sanitară, decât Spitalul municipal Topliţa, pentru aceştia cei 3 ani se calculează de la data începerii activităţii în cadrul Spitalului municipal Topliţa.

          (6) La finalul fiecărui semestru, managerul unității medicale va prezenta atât Direcției Buget-finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, cât și Consiliului Local, un raport care să cuprindă beneficiarii acestor stimulente financiare și sumele acordate.

Art.3: Cu data adoptării prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2017 referitoare la  acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor  angajaţi la Spitalul Municipal Topliţa.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia buget finanţe  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului şi Spitalul municipal Topliţa.

 

Art.5:  Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Spitalului Municipal Topliţa prin grija direcţiei buget-finanţe şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro

                                                            Topliţa, la 23.06.2021.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                             CONSILIER, – DOBREAN OLGA ANA               SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                        CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut