HOTĂRÂREA NR. 105/2022 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2022.

Având in vedere:

  • Referatul de aprobare. 105/18.05.2022.

  • Raportul de specialitate nr. 17263/19.05.2022.

  • Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2021 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa;

  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița sub nr. 112/2022;

În temeiul prevederilor:

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificări şi completări ulterioare – art. 187 alin. (1), (2) lit. b), alin. 41 – 44 , alin. (5) , alin. (8), coroborat cu prevederile art. 187 alin. (13);

– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificări şi completări – art. 94 alin. 21 lit. ,,b”, c”;

– Dispoziția Primarului nr. 796/16.11.2021 de încetare a raporturilor de serviciu a doamnei Țăran Paraschiva;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.d, alin. 7 lit. c, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea alin. 1 al art. 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 11/2021, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 145/2021, care va avea următorul cuprins:

Art.2 (…)

(1) Se acordă mandat special domnului COTFAS Mihai Cristian – membru supleant – Arhitectul șef al municipiului Toplița, în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.”

Art.2: Celealte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 11/2021, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 145/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Topliţa prin: Administrator public, Arhitectul șef al municipiului Toplița, precum şi Spitalul municipal Toplița.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judetului Harghita, primarului Municipiului Toplita, Spitalului municipal Topliţa, Arhitectului șef, Serviciului Resurse umane şi se aduce la cunostinţă publică prin publicare pe pagina web a institutiei www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 31.05.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                             SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut