HOTĂRÂREA NR. 104 / 2022 Privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 45 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Dealului, bl. D – conform contractului de concesiune nr. 6674/01.06.2012, modificat, încheiat cu Antal Liliana Întreprindere Individuală

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022;

Având în vedere următoarele :

– Referat de aprobare nr. 104/17.05.2022;

– Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 17204/18.05.2022.

– Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 45 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Dealului, bl. D – conform contractului de concesiune nr. 6674/01.06.2012, modificat, încheiat cu Antal Liliana Întreprindere Individuală;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 111/2022;

– Prevederile Cap. III art. 2 alin. (2) din contractul de concesiune nr. 6674/01.06.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2012 și modificat prin actul adițional nr. 3/2021;

– Art. 871-873 coroborate cu art. 6 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Titlul V, Cap.1, art. 108, lit.”b”, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b , art. 327 alin. 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Cererea de prelungire a contractului de concesiune nr. 15326/05.05.2022;

– Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate ăn cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei dreptului de concesiune la contractul nr. 6674/01.06.2012, modificat prin actul adițional nr. 3/2021, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a contractului, respectiv 01.06.2022.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 6674/01.06.2012, modificat prin actul adițional nr. 3/2021, rămân în vigoare şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează administratorul public al localităţii si Direcţia urbanism, Direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la, 31.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                       SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                               CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut