HOTĂRÂREA NR. 103/2023 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor bl. J, înscris în CF nr. 53093 Topliţa , nr. cad. 53093-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 104/05.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19110/11.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor bl. J, înscris în CF nr. 53093 Topliţa , nr. cad. 53093-C1;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 114/2023;

-Documentația tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 17329/27.04.2023, întocmită de ing.  Veress Csaba Attila;

– Extras CF nr. 53093 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – art. 18 lit. ”g”, art. 127 alin. 1, art. 130 alin. 1 lit. ”a”, art. 133-136;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 17329/27.04.2023 de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 53093 Toplița nr. cad. 53093-C1, situat pe str. Sportivilor bl. J, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  (1) Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. J, compus din locuințe colective cu regim de înălțime S+P+4E, cu 20 apartamente și subsol și spații comune, înscris în CF nr. 53093 Toplița având număr cadastral 53093-C1 și înscrierea în cartea funciară astfel:

 • 53093-C1-U1 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, Et. parter, ap.1 având suprafața utilă de 56,51 mp;
 • 53093-C1-U2 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, parter, ap.2 având suprafața utilă de 40,19 mp;
 • 53093-C1-U3 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, Et. parter, ap.3 având suprafața utilă de 56,49 mp;
 • 53093-C1-U4 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, Et. parter, ap.4 având suprafața utilă de 40,21 mp;
 • 53093-C1-U5 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, Et. 1, ap.5 având suprafața utilă de 56,51 mp;
 • 53093-C1-U6 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, Et. 1, ap.6 având suprafața utilă de 40,19 mp;
 • 53093-C1-U7 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 1, ap.7 având suprafața utilă de 56,49 mp;
 • 53093-C1-U8 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 1, ap.8 având suprafața utilă de 55,82 mp;
 • 53093-C1-U9 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 2, ap.9 având suprafața utilă de 56,51 mp;
 • 53093-C1-U10 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 2, ap.10 având suprafața utilă de 40,19 mp;
 • 53093-C1-U11 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 2, ap.11 având suprafața utilă de 56,49 mp;
 • 53093-C1-U12 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 2, ap.12 având suprafața utilă de 55,82 mp;
 • 53093-C1-U13 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 3, ap.13 având suprafața utilă de 56,51 mp;
 • 53093-C1-U14 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 3, ap.14 având suprafața utilă de 40,19 mp;
 • 53093-C1-U15 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 3, ap.15 având suprafața utilă de 56,49 mp;
 • 53093-C1-U16 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 3, ap.16 având suprafața utilă de 55,82 mp;
 • 53093-C1-U17 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 4, ap.17 având suprafața utilă de 56,51 mp;
 • 53093-C1-U18 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 4, ap.18 având suprafața utilă de 40,19 mp;
 • 53093-C1-U19 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 4, ap.19 având suprafața utilă de 56,49 mp;
 • 53093-C1-U20 – județ Harghita, UAT Toplița, localitatea Toplița, str. Sportivilor bl. J, 4, ap.20 având suprafața utilă de 40,21 mp.

             (2) Formalitățile necesare privind înscrierea în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului conform alin. 1, se vor efectua prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA           SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut