HOTĂRÂREA NR. 102/2023 Privind aprobarea desemnării reprezentantului Consiliului local al municipiului Toplița în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 109/09.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19282/12.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Toplița în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 113/2023;

– Hotărârea Consiliului local nr. 139/2009 privind aprobarea atribuirii denumirii „George Sbârcea” Bibliotecii municipale Topliţa din municipiul Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a statului de funcții și a organigramei Bibliotecii Municipale ,, George Sbârcea ,,Toplița”;

– Adresa Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița nr. 112/2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 15985/2023;

Ținând cont de prevederile:

– Legii bibliotecilor nr. 334/2002 – republicată și modificată – art. 54 alin. 1 și 2;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. a și  d, alin. 7 lit. a și d, art. 139 alin. 1, coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE : 

Art.1: Se aprobă desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Toplița, ca autoritate finanțatoare a Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița în Consiliul de Administrație a acesteia, în persoana doamnei DOBREAN Olga Ana.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Serviciul învățământ-cultură din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, Managerul Bibliotecii Municipale ”George Sbârcea” Toplița, precum și persoana nominalizată la art. 1.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, celor de la art. 2 și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA           SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut