HOTĂRÂREA NR. 102 / 2022 Privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl. C, sc.1, ap.9, către doamna Antal Aurica Steluța, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13.566/05.11.2008

Consiliul local al municipiului Toplița ,întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 102/17.05.2022;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17178/18.05.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Toplița, strada Izvoarelor, bl.C, sc.1, ap.9, către doamna Antal Aurica Steluța, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13.566/05.11.2008;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 109/2022;

– Cererea nr.12338/12.04.2022 a chiriașului Antal Aurica Steluța prin care solicită cumpărarea locuinței ANL;

– Contractul de închiriere nr. 13566/2008 și ultimul act adițional de prelungire al termenului contractual nr. 12578/2022;

– Procesul verbal al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de vânzare locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea nr. 152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 10 ;

– Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată art. 192;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul II – Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Consiliul Local ia de cererea doamnei Antal Aurica Steluța, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu nr.12.338/2022, prin care solicită cumpărarea locuinţei ANL situată în str.Izvoarelor,bl.C,sc.1,ap.9.

Art.2 : Se aprobă vânzarea locuinţei de la art.1 în suprafață de 45 mp. (suprafață utilă – 32 mp., cote părți comune – 13 mp.), cu plata integrală a prețului final de vânzare la data încheierii contractului de vânzare în formă autentică.

Art.3 : Se aprobă prețul final de vânzare a locuinţei în sumă de 53.865,68 lei, care se va încasa în contul de venituri şi cheltuieli al municipiului Topliţa și se virează către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineri, preț final, care rezultată din anexa, care face parte integrantă din prezenta.

Art.4 : Se aprobă atribuirea către cumpărător a dreptului de folosinţă pe durata existenţei construcţiei, asupra cotei părţi din terenul aferent locuinţei, în suprafaţă de 17 mp.

Art.5 : Se aprobă împuternicirea primarului municipiului Topliţa, pentru semnarea contractului de vânzare a locuinţei cu plata integrală în formă autentică.

Art.6 : Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare a locuinţei cu plata integrală sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.7 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.8 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 7, doamnei Antal Aurica Steluța prin grija responsabilul cu administrarea spațiului locativ şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.05.2022

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                   SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut