HOTĂRÂREA NR. 100 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  23 iunie 2021,

Având în vedere:

            –  Referatul de aprobare nr.  90/07.05.2021;

          – Raportul de specialitate nr. 14105/07.05.2021;

          – Procesul verbal de afișare al proiectului de hotărâre nr. 14106/07.05.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Harghita”;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 101/2021;

            – Hotărârea Consiliului local nr. 167/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Topliţa, prin Consiliul Local Topliţa la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « HARGHITA » ;

            – Notificarea ADI Harghita nr. 124/03.05.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 14082/07.05.2021;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, modificată;

            –    Art. 21 alin. 2 lit. f din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată;

            – OUG  nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări  prin Legea nr. 176/2020;

            – OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată – art. 89, art. 91 alin. 2, art. 132;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

           – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 129, alin. (1), (2), lit. “e”, alin 9 lit.”c”, art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. “ee”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “HARGHITA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2009, în sensul completării acestuia la art. 6 alin 1 ”Asociația are următoarele obiective:”, cu administrarea și managementul Investițiilor Teritoriale Integrate (denumit I.T.I.) Harghita-Covasna .

           (2) Conform celor dispuse la alin. 1, se aprobă actualizarea Statutului ADI Harghita.

Art.2: Se aprobă însușirea calității de administrator al I.T.I. Harghita-Covasna în sarcina ADI Harghita pentru îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 1, acesta fiind responsabilă pentru efectuarea tuturor demersurilor legate de managementul acestuia, împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „Ciomad–Balvanyos”.

Art.3: Având în vedere prevederile Codului administrativ cu privire la reprezentarea de drept a UAT Municipiul Toplița  în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de către Primarul localității, cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2013 privind modificarea art.5 din HCL nr.167/2009 referitoare la asocierea Municipiului Topliţa prin Consiliul Local Topliţa la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGHITA”, se abrogă.

Art.4: Se împuternicește reprezentantul UAT Municipiul Toplița, Domnul Olariu Dumitru-Primar pentru a vota modificările  propuse în Statutul Asociației.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: Administrator Public, Direcția buget-finanțe.

            Art.6: Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Adminsitratorului public,direcției buget-finanțe și se aduce la cunoștință prin afișare pe pagina web a municipiului www.primariatoplita.ro.

Toplița la, 23.06.2021.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                                                                                            

CONSILIER, – DOBREAN OLGA ANA                     SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut