HOTǍRÂREA NR. 10/2023 Privind aprobarea menținerii prețurilor de referință pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 31.01.2023 ;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  nr. 6/06.01.2023;

– Raportul de specialitate nr. 606/09.01.2023 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind menținerea prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin HCL nr. 202/2018;

– Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 11/2023;

– Contractul de Administrare nr.15/2013 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița și actul adițional nr. 7362/28.11.2022;

– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita și municipiul Toplița și actul adițional nr. 7361/28.11.2022;

– Contractul de Administrare nr. 311/2017 încheiat între Direcția Silvică Harghita  şi Municipiul Topliţa;

– Adresa nr. 12316/09.12.2022 înaintată de Ocolul Silvic Toplița, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 42148/09.11.2022 – comunicare Decizia Directorului General al RNP – Romsilva nr. 773/27.10.2022;

Tinand cont de :

– Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată și modificată;

– Ordinul nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național;

–  HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 1 lit. r din anexa – Regulament;

– Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și privată, precum și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, proprietate a municipiului Toplița, administrată  de Consiliul Local al municipiului Toplița, modificată prin HCL nr. 94/2019 – art 1 lit. q din anexa nr.1;

–   Hotărârea Consiliului Local al municipiului Toplita nr. 188/2021 privind aprobarea prețurilor  de referinta pentru anul de productie 2022, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița;

– OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificat – art. 286  alin. 1, alin.  4 și art. 287 lit. b;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012  privind aprobarea Statului U.A.T. Toplița

– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997

– Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, modificată;

– Legea nr. 52/2003- republicată, privind transparența decizională în administrația publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin.6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ, modificată,

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

 Art.1:  Se aprobă menținerea  prețurilor de referință  pentru anul 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița, administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2019, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 202/2018, conform anexelor 1-5.

Art.2: Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Toplita prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, Directia buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.3, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodăria Pădurilor si Pășunilor din cadrul Primăriei municipiului Toplița  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 31.01.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                          Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                                   Secretar general UAT

CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN             CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Anexele 1-5
Sari la conținut