HOTĂRÂREA NR. 190 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021;

Având în vedere:

            –  Referatul de aprobare nr. 194/24.11.2021;

          – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 43764/24.11.2021.;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și  nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 191/2021;

            – Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX- art. 485 alin. 1 lit. f –  Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Art. 21 alin. 3, 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și modificată;

– Art. 56 alin. (1) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Adresa Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani din cadrul Primăriei municipiului Toplița nr. 43643/23.11.2021;

– Hotărârea Consiliului local nr. 189/2021 privind rectificarea bugetului general pe anul 2021;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

           – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin. (1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă modificarea și completarea  Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020, cu modificări ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din  prezenta.

Art.2:  Cu data adoptării prezentei, se abrogă art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 133/2021.

Art.3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021, nr. 82/2021 și nr. 133/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Taxa de intrare la pationar aprobată, conform Anexei la prezenta se aplică începând cu data de 01.12.2021.

Art.5: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale, și Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, celor de la art. 5 și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

               Topliţa, la 25.11.2021.

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER–  POP DANIELA LENUȚA                                  SECRETAR GENERAL U.A.T.

                                                                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut