HOTĂRÂREA NR. 82 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021

HOTĂRÂREA NR. ­­­­­82 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021

 

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.05.2021;

Având în vedere:

            –  Referatul de aprobare nr.  86/23.04.2021;

          – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 13445/29.04.2021.;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 83/2021;

            – Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX- art. 484 –  Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată– art. 9;

            – HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată – art. 18 alin. 5;

– Art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 56 alin. (1) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

           – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin. (1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1:  (1) Se aprobă modificarea și completarea  Anexei nr. 5 a la Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021 , după cum urmează:

Denumirea impozitelor și taxelor și a celorlalte venituri U/M Taxa

2019

lei

Taxa

 2020

lei

Taxa

 2021

lei

Taxă percepută conform

L egii nr. 544/2001

Taxă pentru eliberarea unor copii de pe documentele existente în arhiva Primăriei şi Consiliului local conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

 

lei/pagina/color

 

 

2

 

 

2

 

 

1,15

      lei/pagina/alb-negru 0,2 1 1
Taxă specială – conform art. 484

din Codul fiscal

Taxă efectuare copii xerox de pe documente necesare a fi depuse la Primăria municipiului Toplița lei/pagina/color 2 4
lei/pagina/alb-negru 1 2

                     (2) Având în vedere cele dispuse la alin. 1, Anexa nr. 5 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 se modifică și se completează, conform Anexei la prezenta, care va înlocui Anexa nr. 5.

Art.2:  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021  rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

        Topliţa, la 11.05.2021.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER–  COMAN IONEL                             SECRETAR GENERAL U.A.T CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut