HOTĂRÂREA NR. 133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

HOTĂRÂREA NR. ­­­­­133 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și  nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.08.2021;

Având în vedere:

            –  Referatul de aprobare nr.  119/12.07.2021;

          – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 21485/12.07.2021.;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexelor nr. 6 și  nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 134/2021;

            – Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX- art. 485 alin. 1 lit. f –  Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 5 alin. (1) lit. „a”, art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Art. 21 alin. 3, 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și modificată;

– Art. 56 alin. (1) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată;

– Art. 4, art. 9 – pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997;

– Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;

– Adresa coordonatorului Casei de cultură din cadrul Primăriei municipiului Toplița nr. 24809/05.08.2021;

– Adresa Instituției Prefectului – Județul Harghita  nr. 11870/SL/2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 24608/2021, urmare a solicitării Primăriei municipiului Toplița nr. 22338/2021;

            – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

           – Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative-republicată şi actualizată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin. 3, art. 129, alin. (1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art. 198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019  privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea  Anexei nr. 6  la Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020, cu modificări ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2:  Se aprobă modificarea și completarea  Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2020, cu modificări ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2021, nr. 82/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta.

Art.5: Tarifele aprobate, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezenta se aplică începând cu data de 01.09.2021.

Art.6:  Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2021 se abrogă.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul localităţii prin serviciul de impozite şi taxe locale, compartimentul Casă de cultură și Cinematograf Călimani și Serviciul baza sportivă și de agrement din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita, Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita, celor de la art. 6 și se  aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a instituţiei.

               Topliţa, la 26.08.2021.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER–  KONDRATOVICI IONEL                          SECRETAR GENERAL U.A.T. – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut