HOTĂRÂREA NR. 51/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local în condițiile O.U.G. 69/2020

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  17 martie 2021;

Având în vedere:

            –   Referatul de aprobare nr. 47/16.03.2021,

          – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 7867/2021;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la  instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local  în condițiile  O.U.G. 69/2020;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate dim cadrul Consiliului Local nr. 51/2021;

            – Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale – art. IX lit. d, așa cum s-a mnodificat prin OUG nr. 226/2020 ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin.3, art.129,alin(1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art.198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la  instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local  în condițiile  O.U.G. 69/2020, care va avea următorul cuprins:

Art.2: Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 i

nclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a muncipiului Toplița, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 30 aprilie 2021.”

            Art.2: În cadrul procedurii aprobate prin anexa la  HCL nr. 121/2020, toate  termenele stabilite pentru 15 decembrie 2020 se modifică devenind  31 martie 2021.

Art.3: Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/2020 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4:  (1) Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Toplita şi  Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului impozite și taxe şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului municipiului Topliţa.

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare pe pagina web a instituţiei.

        Topliţa la  ­­17.03.2021.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER–  BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN       SECRETAR GENERAL U.A.T CIOBANU MIHAI

Sari la conținut