HOTĂRÂREA NR. 10/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local în condițiile O.U.G. 69/2020, cu modificările ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27 ianuarie 2022;

Având în vedere:

            –   Referatul de aprobare nr. 5/10.01.2022,

          – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat sub nr. 1068/11.01.2022;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la  instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local  în condițiile O.U.G. 69/2020,

cu modificările ulterioare;

          – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 10/2022;

            – Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. „h” şi Titlul IX Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale – art. IX lit. d, așa cum s-a modificat prin OUG nr. 130/2021- art. LII ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor art. 87 alin.3, art.129,alin(1), (2), lit. “b”, alin 4, lit.”c”, art.139 alin. (3), lit.”c”, coroborat cu art. 5, lit. “cc”, art.196, alin. (1), lit “a”, art.198, art.199 si art.197, alin.(1), (2) si alin.4 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la  instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local  în condițiile  O.U.G. 69/2020, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2021 și nr. 109/2021,  care va avea următorul cuprins:

Art.2: Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a muncipiului Toplița, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.”

Art.2: În cadrul procedurii aprobate prin anexa la  HCL nr. 121/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2021 și nr. 109/2021, toate  termenele stabilite  pentru 31 martie 2021 se modifică, devenind  30 iunie 2022.

Art.3: Celelalte prevederi ale HCL nr. 121/2020, cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2021 și nr. 109/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4:  (1) Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Toplita şi  Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Serviciului impozite și taxe şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului municipiului Topliţa.

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare pe pagina web a instituţiei.

 

        Topliţa la  ­­27.01.2022.

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  TUDOR IONELA                                 SECRETAR GENERAL U.A.T – CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut