HOTĂRÂRE NR. 20 / 2021 privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița , conform anexei

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 20 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE NR. 20 / 2021
privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița , conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.
– Referatul de aprobare nr.  23 / 19.01.2021;
– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1740/21.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița , conform anexei;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 20/2021;
–  Cererile  chiriașilor prin care solicită încheierea   contractelor  de închiriere;
–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe

Ținând cont de:
– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată, ultima actualizare fiind prin HG nr. 457/2017;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe;
–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă închirierea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta.
Art.2:  Se aprobă calculul chiriei lunare  conform tabelului din H.G. nr.310/2007 –  privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aparținând domeniului public sau privat al statului  ori al unităților  administrativ-teritoriale.
Art.3:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea   contractelor de închiriere.
Art.4 :.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin:
–        direcţia buget – finanţe;
–        compartimentul spațiu locativ;
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 4 prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut