HOTĂRÂRE Nr. 19 / 2021 privind luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL , situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B, sc.1,ap.4.

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 19 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE Nr. 19  /  2021
privind  luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de prelungire a  contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL ,
situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B, sc.1,ap.4.

                     Consiliul local al municipiului Toplița, intrunit în ședința ordinară din data de  28.01.2021

Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 22/19.01.2021;
– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1742 / 21.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind privind  luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de prelungire a  contractului de închiriere nr. 4690/25.02.2020, încheiat cu doamna Râpan Paraschiva-Eugenia chiriaş în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor, bl.1B, sc.1,ap.4.
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 19/2021;
–  Cererea doamnei Râpan Paraschiva – Eugenia înregistră cu nr.27916 / 22.12.2020  prin care solicită prelungirea   contractului de închiriere;
–  Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;
–   Actul adițional de prelungire a contractului de închiriere nr.4690 / 25.02.2020

Ținând cont de:
–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 5;
– H.G. nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 15 alin. 14 din anexă;
–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
–  Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Consiliul Local ia la cunoștință și  aprobă actul  adițional  de prelungire a contractului de închiriere nr.4690 / 25.02.2020, încheiat cu doamna  Râpan Paraschiva – Eugenia – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, ap.4, pe o perioadă de 1 an, începând din data de 01.01.2021.
Art.2:    Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin:
–        direcţia buget – finanţe ;
–        compartimentul spațiu locativ al municipiului Topliţa.
Art.3 :.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 2 prin grija compartimentului spațiu  locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.
Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut