HOTĂRÂRE Nr. 17 /30.01.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2, conform anexei

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 18 / 20.01.2020;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1628 /  22.01.2020;

 – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.17/2020;

 –  Cererile chiriașilor prin care solicită prelungirea contractelor de închiriere;

 –  Procesul verbal nr.1/2020 al comisiei sociale de analiză a cererilor  de locuinţe;

Ținând cont de:

-. Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-. Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-. H.G.nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

 –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

     În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1 şi bl.1C,sc.2 pe o perioadă de 1 an de zile conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 :Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa pentru semnarea actelor adiţionale la contractele iniţiale de închiriere.        

Art.3: Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcineazăprimarul municipiului Topliţa prin:

Direcţia buget – finanţe ;

  • Serviciul impozite și taxe
  • Responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.4 :Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, chiriaşilor înscrişi în anexă şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.01.2020

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  MACARIE OLIMPIU – MARIUS                SECRETAR GENERAL UAT- CIOBANU MIHAI

Sari la conținut