HOTĂRÂRE NR.16/30.01.2020 privind însuşirea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – locuinţe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2019, conform anexei

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 17 / 20.01.2020;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1627 / 22.01.2020;

 – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.16/2020;

 –  Cererile solicitanților de locuințe ANL, înregistrate în cursul anului 2019 ;

 –  Procesul verbal nr.1/2020 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

–  Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice nr. 108711 /16.12.2016, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu nr.17424 / 27.12.2016 prin care avizează criteriile privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

-. Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-. Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-. H.G.nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, –  art. 15 alin. (1);

– HCL nr.139/2016 modificată prin  HCL nr. 181/2016 și HCL nr.133/2018 privind aprobarea de ”Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Topliţa.

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

     În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se însuşeşte lista cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate  închirierii – locuinţe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ. 

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, d-nului Marc Ovidiu -responsabil fond locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  30.01.2020

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,               

CONSILIER –MACARIE OLIMPIU – MARIUS           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut