HOTĂRÂRE NR. 155/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Extindere retea de apă și canalizare pe străzile Măgura, Pădureni, Tarniței, Murelor, Agricultorilor, Crinului, Ghioceilor, Lungă, Florilor din Municipiul Toplița județul Harghita”

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.2021 ,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 157/04.10.2021;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 31801/ 05.10.2021

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Extindere retea de apă și canalizare pe străzile Măgura, Pădureni, Tarniței, Murelor, Agricultorilor, Crinului, Ghioceilor, Lungă, Florilor din Municipiul Toplița județul Harghita”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 156/2021;

Ținând cont de:

– OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” – art. 2, art.4  alin. 1 lit.a) si lit b) , art. 6 alin. 1;

– Ordin 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

– Ordin nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021- art. 6 alin. 1 lit. b, anexa nr. 1 și anexa nr. 2.1. din Anexa la Ordin;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare în vederea depunerii acesteia prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții: Extindere retea de apă și canalizare pe străzile Măgura, Pădureni, Tarniței, Murelor, Agricultorilor, Crinului, Ghioceilor, Lungă, Florilor din Municipiul Toplița județul Harghita”, conform anexei nr. 1.

Art.2: Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții: ” Extindere retea de apă și canalizare pe străzile Măgura, Pădureni, Tarniței, Murelor, Agricultorilor, Crinului, Ghioceilor, Lungă, Florilor din Municipiul Toplița județul Harghita”, conform anexei nr. 2.

Art.3: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantră din prezenta.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 08.10.2021

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut