HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

HOTĂRÂRE NR. 127 / 2021 privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 26 august 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 131/16.08.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr. 25829/16.08.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 128/2021;

–  Cererile  chiriașilor prin care solicită prelungirea   contractelor  de închiriere;

 –  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractelor de  închiriere  pentru chiriașii din   spațiile cu destinație de  locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta.

Art.2:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:

                 –     administrator public;

  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu locativ;
  • compartimentul juridic-arhivă;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, chiriașilor din anexa  prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 26.08.2021

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut