HOTĂRÂRE NR. 116 / 2021 privind încetarea contractului de închiriere nr. 13566/05.11.2008, încheiat cu numitul Bălaj Marius-Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl. 1C, sc. 1, ap. 1, ca urmare a decesului acestuia și revocarea poziției nr. 1 din anexa la HCL nr.66/2008

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  116/06.07.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 21001/07.07.2021;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului  de închiriere nr. 13566/05.11.2008, înceheiat cu numitul Bălaj Marius-Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl. 1C, sc. 1, ap. 1,

ca urmare a decesului acestuia și  revocarea poziției nr. 1 din anexa la HCL nr.66/2008;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 117/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2008 privind aprobarea repartizării nominale a apartamentelor situate în str. Izvoarelor, bl.C, sc.I, realizate în cadrul „Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”;

– Certificatul de deces seria D11 nr. 399457, înregistrat la data de 14.06.2021 al defunctului Bălaj Marius – Cristinel, titular al contractului de închiriere nr. 13566/2008;

– Contractul de închiriere nr. 13566/2008, modificat prin acte adiționale – Cap. V;

Ținând cont de:

– Legea  nr. 152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1834 alin. (1);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art.196 alin. (1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată:

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          Art.1: Se constată încetarea contractului de închiriere nr.13566/05.11.2008, încheiat cu domnul Bălaj Marius-Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.1,ap.1, începând din data de 01.07.2021,ca urmare a decesului titularului de contract.

          Art.2: Cu data adoptării prezentei poziția nr. 1  din Anexa nr. 1 la HCL nr. 66/2008 se abrogă.

           Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: administrator public, serviciul impozite și taxe, compartimentul spațiu locativ.

           Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3 şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,   15.07.2021.

 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICU    SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut