HOTĂRÂRE NR. 113 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată pentru data de 30.06.2021;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 113/29.06.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19856 / 29.06.2021;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, ap. 2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei  Gliga  Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 114/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2019 privind aprobarea  schimbării statului de locuință închiriată în locuință de serviciu a apartamentului situat în municipiul Toplița,str. Nicolae Bălcescu,bl.F,sc.6,ap.2, administrat de către Consiliul Local;

–  Cererea nr. 6419/2021 formulată de către conducerea Spitalul Municipal Toplița înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 19888/2021 , prin care se solicită o locuință de serviciu;

– Contractul individual de muncă nr. 1169/23.06.2021 încheiat între Spitalul municipal Toplița și Gliga Ioana –medic specialist;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2 lit. d;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 29;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F,sc.6, Ap.2, doamnei Gliga  Ioana – medic specialist în cadrul Spitalului Municipal Toplița – compartimentul pneumologie COVID-19, pe  perioada cuprinsă între 01.07.2021-10.08.2021.

             (2) Contractul de închiriere ce se va încheia va fi accesoriu la contractul individual de muncă încheiat între Spitalul Municipal Toplița și doamna Gliga Ioana – medic specialist.

 

Art.2 : Se aprobă chiria lunară în cuantum de  135,02 lei, calculată conform HG nr. 310/2007- privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă.

Art.3 : Se împuterniceşte administratorul  public al municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului  de închiriere.

Art.4 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • directorul executiv direcţia buget – finanţe ;
  • responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiul locativ, Direcției buget-finanțe, Spitalului municipal Toplița, doamnei Gliga Ioana – medic specialit, prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  30.06.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  DOBREAN OLGA ANA               SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut