Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2022

Starea investiției

 Proiect aprobat pentru finanțare prin
Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny” 

Nr. contract

 

Data contractului

 

Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din: captare, stație de tratare, înmagazinare și rețea de distribuție. Sursa de apă este de suprafață (pârâul Toplița) printr-o captare cu prag de fund și desnisipator.

Aducțiunea este cu funcționare gravitațională cu o lungime de 10,3km. Instalația de tratare se compune din: bazin radial cu diametrul de 25m, în care se face și introducerea sulfatului de aluminiu, filtre rapide și camera de clorinare. Rezervoarele existente asigură un volum minim de înmagazinare de 2.300mc, din care 790mc. reprezintă rezerva de incendiu. Distribuția apei se realizează gravitațional, rețeaua având o lungime de circa 45km. 

Apele uzate din Municipiul Toplița se colectează printr-o rețea de canalizare care funcționează în sistem separativ. Datorită proiectelor anterioare de reabilitare, înlocuire și extindere a rețelei de canalizare menajeră din Municipiul Toplița, aceasta va putea prelua debitele extinderilor viitoare.

În ultimii ani, dupa consolidarea structurilor democratice și a economiei de piață, se poate constata o creștere a numarului de imobile cu scop rezidențial și turistic dar și a numărului societățiilor comerciale care își stabilesc sediile in cadrul localității. Pentru a satisface nevoile edilitare în creștere a locuitorilor este necesară extinderea sistemelor de apă/canalizare pe raza Municipiului Toplița.

Ca urmare Primaria Municipiului Toplița și-a propus obiectivul de extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în zona cu caracteristici turistice si de recreere cuprinsa între SPA Banffy și pârtia de schi de pe str. Vilelor.

Punctul de racord pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă se va face de la rețeaua de distribuție a apei potabile existente de pe str. Măgura. În punctul de racord s-a prevăzut un camin de vizitare. De la acest camin de racordse va realiza rețea de distribuție apa potabila pe o lungime de 2390m și 34 de racorduri la rețeaua de canalizare cu o lungime totală de 138m. La capatul rețelei de distribuție s-a prevăzut un camin de aerisire.

Având în vedere diferența cotelor geodezice, pentru asigurarea presiunii în rețea sunt necesare două stații de pompare, care se vor amplasa în parcarea SPA Banffy, la cota teren 681,30, respectiv în parcarea străzii Vilelor, la cota 749,49. Datorită faptului că amplasamentul acestora este în parcări amenajate, s-a optat pe soluția proiectării unor stații de ridicare a presiunii de tip subteran, prefabricate, în mantă.

Rețeaua de distribuție proiectata s-a prevăzut cu 23 hidranți exteriori de incendiu, amplasați la distanța maximă de 100m între ei.

Pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de la imobilele existente și a celor care se vor construi pe strada Vilelor se va realiza rețea de apă uzată pe o lungime de 2015m și un numar de 34 de racorduri la rețeaua de canalizare, cu o lungime total de 138m. Pe traseul rețelei de canalizare menajeră proiectate s-au prevăzut cămine de vizitare și de rupere de pantă ce se vor realiza din elemente prefabricate de beton.

Pentru realizarea acestui obiectiv Primaria Municipiului Toplița a depus cerere de finanțare în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program care are ca obiectiv modernizarea comunitățiilor locale prin realizarea de investiții în infrastructurile locale, finanțat din bugetul de stat și aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

CERERE DE FINANȚARE

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Toplița

Nr. inreg. cerere finanțare: 31875/05.10.2021 

Nr. MDLPA: 123097/13.10.2021

Tip Proiect: Proiect integrat (mai multe categorii de investiție)

Denumiea obiectivului de investiție: Extindere retea de distributie apa potabila, rezervor tampon, statie de pompare si retea canalizare menajera strada Vilelor-Partia de schi, Municipiul Toplita, judetul Harghita

Categorie de investiție: Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale (Extindere / Extindere) 

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou

Amplasament: Strada Vilelor-Partia de schi, UAT Municipiul Toplita

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.: 152/08.10.2021

Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 4,470,014.00

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 4,270,014.00

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 200,000.00

Valoarea calculată conform standardului de cost (lei fără TVA): 3,724,704.00

Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA)/km sau locuitor sau locuitor echivalent: 4,310.99

REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru a) Alimentări cu apă și stații de tratare a apei + b) Sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:

– Lungime rețea de distribuție: 2390.0000 metri;
– Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 864
– Sursa de apă: Existentă
– Rezervor de înmagazinare: Existent
– Tip rețea: Ape uzate
– Lungime rețea de canalizare (colectare): 2015.00 metri
– Număr locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1672
– Stație de epurare: Existentă
– Stație de tratare a apei: Existentă

2021
Realizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru proiectul „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita”
2021
2021
Realizare proiect tehnic „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita”
2021
2021
Realizare Studiu Geotehnic „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita”
2021
10.2021
Întocmirea, aprobarea prin HCL și depunerea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
10.2021
06.2022
Reactualizare documentație economică „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita”
06.2022
18.07.2022
S-a emis Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1243/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care s-a aprobat finanțarea pentru UAT municipiul Toplița a obiectivului „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare si rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, Municipiul Toplița, județul Harghita”.
În vederea încheierii contractului finanțare MDLPA a transmis o solicitare de documente.
18.07.2022
07.2022
UAT Municipiul Toplița a depus documentele solicitate de MDLPA în vederea încheierii contractului de finanțare.
07.2022
06.02.2023
A fost publicat anunțul de participare simplificat SCN1120093, privind atribuirea contractului de Execuție - Extindere retea de apa potabila, rezervor tampon, statie de pompare si retea de canalizare menajera strada Vilelor-Partia de schi din municipiul Toplița, județul Harghita prin Programul Național de Finanțare „Anghel Salighny”
06.02.2023
06.06.2023
S-a încheiat contractul de execuție - Extindere retea de apa potabila, rezervor tampon, statie de pompare si retea de canalizare menajera strada Vilelor-Partia de schi din municipiul Toplița, județul Harghita prin Programul Național de Finanțare „Anghel Salighny”
06.06.2023
11.07.2023
S-a emis autorizația de construire, nr.33 din 11.07.2023, pentru Extindere retea de apa potabila, rezervor tampon, statie de pompare si retea de canalizare menajera strada Vilelor-Partia de schi
11.07.2023
09.2023
S-au soluționat clarificările și completările solicitate de MDLPA, dosarul investiției a fost clasat ca complet, urmând a se semna contractul de finanțare.
09.2023
02.10.2023
S-a semnat contractul de finanțare nr. 36737 pentru obiectivul de investitie „Extindere rețea de distribuție apă potabilă, rezervor tampon, stație de pompare și rețea canalizare menajeră strada Vilelor-Pârtia de schi, municipiul Toplița, județul Harghita”
02.10.2023
11.10.2023
S-a emis ordinul de începere a lucrărilor.
Lucrările sunt în curs de execuție.
11.10.2023

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut