Ecosistem digital interconectat şi integrat in cadrul UAT Municipiului Toplita

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Cod apel: POCA/972/2/1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Cod proiect: 154959

Componenta 1: CP16/2021 less Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.

Axă Prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente

Operațiunea: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacitaţii instituţionale si eficientizarea activităţii la nivelul UAT Municipiul Toplita în ceea ce priveşte exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri pentru îmbunătăţirea procesului decizional si a planificării strategice si de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru şi a activităţilor specifice, la creşterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalţi actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1.  Dezvoltarea de mecanisme şi proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategică pe termen lung în concordanţă cu SCAP.

2.     Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilităţilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizării si administrării soluţiilor informatice implementate.

 

Grup țintă

Grupul ţintă este format din un număr de 50 persoane angajati ai UAT Municipiul Toplita si 22 persoane angajati ai Directiei de Asistenta Sociala Toplita. Trecerea la modelul de guvernanţă digitală determinată de implementarea soluţiei informatice va conduce la creşterea randamentului funcţionarilor publici, la o mai bună transparenţă şi trasabilitate a actului administrativ, la un management al performanţei şi al resurselor umane mult mai obiectiv şi sustenabil. Devenind instrumentul de lucru zilnic al funcţionarilor, sistemul informatic va pune la dispoziţia funcţionarilor o imagine nouă, completă (end to end) mult clară a actului administrativ la nivel instituţional, a naturii resposanbilităţilor individuale, a activităţilor şi sarcinilor specifice proceselor derulate la nivelul instituţiei. Sistemul va deveni astfel mai mult decât o simplă aplicaţie informatică, fiind un adevărat garant al legalităţii actului administrativ.

Grupul tinta este format din angajatii institutiei, precum si beneficiarii de servicii publice (persoane fizice si juridice) care vor dori sa interactioneze cu institutia prin inrolarea in sistemul informatic. Mentionam ca inrolarea in sistem pentru persoanele fizice si juridice va fi gratuita, in urma inrolarii acestia dobandind o identitate electronica certificata, prin prezentarea actelor la ghiseu sau prin identificare video la distanta, conform Regulamentului eIDAS.

Din grupul tinta 40 de persoane vor fi instruite ca si mentori ai sistemului digital (personal de conducere si de execuţie din cadrul tuturor compartimentelor) care vor utiliza/administra modulele de aplicaţie destinate gestiunii electronice a documentelor si a activităţilor.

Total cheltuieli proiect:

Cheltuieli totale proiecte: 3,830,260.00

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect: 3,830,260.00

Public: 3,830,260.00

Cheltuieli totale nerambursabile: 3,753,654.80

Cheltuieli totale ajutor de stat: 0.00

Cheltuieli totale contribuțe proprie: 76,605.20

Cheltuieli totale neeligibile proiect: 0.00

Intensitatea investiției: 98.0000

11.02.2022
A fost depusa cererea de finanțare.
11.02.2022
05.05.2022
A fost semnat contractul de finanțare.
05.05.2022
07.06.2022
S-a emis dispoziție privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului.
07.06.2022
07.2022
S-a încheiat contract de furnizare materiale publicitare în vederea promovării proiectului.
07.2022
07.2022
S-a semnat contract de prestare servicii de consultanță și expertiză tehnică.
Serviciile vor avea în vedere: analizea nevoilor de specialitate în vederea digitalizării proceselor instituționale, derularea proceselor de atribuire a achizițiilor și elaborarea documenteleor premergatoare acestora precum și în implementarea proiectului.
07.2022
18.10.2022
Documentația de atribuire pentru achiziția de servicii de elaborare „Strategie de Transformare Digitală” a fost aprobată în consiliul local.
18.10.2022
10.11.2022
A fost publicat anunțul de participare la licitația pentru achiziționarea de servicii în vederea elaborării „Strategiei de Transformare Digitală”
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 15.12.2022.
10.11.2022
18.07.2023
A fost atribuit contractul de prestare servicii de elaborare a „Strategiei de Transformare Digitală” nr. 27461 prestatorului KPMG ADVISORY SRL.
18.07.2023
25.07.2023
A fost emis ordinul de începere a serviciului de elaborare a „Strategiei de Transformare Digitală”
25.07.2023
03.08.2023
S-a emis avizul pozitiv de la Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, nr. 991CTE, pentru specificațiile tehnice aferente Caietului de sarcini „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița”
03.08.2023
10.08.2023
A fost publicat anunțul de participare la licitația pentru achiziționarea de Servicii de implementare a unui sistem informatic pentru optimizarea procedurilor si fluxurilor de lucru în cadrul Municipiu Toplița prin proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” - CN1058293
10.08.2023
31.08.2023
A fost publicat anunțul de participare la licitația Achiziție echipament IT în vederea implementării proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiului Toplița” - CN1058996
31.08.2023
20.11.2023
S-a semnat contractul de furnizare Echipamente IT.
20.11.2023

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut