HOTĂRÂREA NR. 233/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 6743/11.05.2015 – modificat, încheiat cu Gyorfi Alexandru Ioan

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 234/13.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 42880/15.12.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTǍRÂREA NR. 232/2022 Privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2022 , Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 226/12.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 42255/12.12.2022 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ; – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 231/2022 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 236/13.12.2022; Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 42306/12.12.2022 a solicitanților POTCOAVĂ Alina Dana, trecută în tabelul anexă…

HOTĂRÂREA NR. 230 / 2022 Privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de către GABOR-GHERMAN SORINA-GABRIELA I.F.

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.12.2022 , Având în vedere  : – Referat de aprobare nr. 231/12.12.2022; – Raportul de specialitate nr.  42569/13.12.2022; – Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al…

HOTĂRÂREA NR. 229/2022 Privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022. Având in vedere: Referatul de aprobare.  235/13.12.2022. Raportul de specialitate nr. 42962/15.12.2022. Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 244/2022; Cererea depusă…

HOTĂRÂREA NR. 228 / 2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 400 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii Călimani – ramura 8, cuprinsă în anexa la prezenta, conform procesului verbal nr. 42908/15.12.2022 întocmit de expert autorizat Kolozsi Tiberiu Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27 decembrie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  237/15.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 42981/15.12.2022; – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a…

HOTĂRÂREA NR. 227/2022 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 57062 Topliţa , nr. cad. 57062-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.12.2022,  Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 232/13.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 42873/15.12.2022; – Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în…

HOTĂRÂREA NR. 226/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare și înlocuire rețea canalizare menajeră strada Lungă, Libertății, Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare – Municipiul Toplița, județul Harghita”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect, a implementării investiției și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 21 decembrie 2022, Referatul de aprobare nr. 245/20.12.2022; Raportul de specialitate nr. 43570/20.12.2022; Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare și înlocuire rețea canalizare…

HOTĂRÂREA NR. 225/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 prin majorare cu 4.433,65 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 21 decembrie 2022,   Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 244/20.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 43438/20.12.2022 al Direcţiei Buget-finanţe; – Decizia AJFP…

HOTARAREA NR. 224/2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 prin majorare cu 300,00 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli (viramente interne)

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 08 decembrie 2022, Având în vedere: – Referat de aprobare  nr. 225/07.12.2022; – Raportul de specialitate nr. 41519/07.12.2022 al Direcţiei Buget-finanţe; – Proiectul de hotărâre…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut