HOTĂRÂREA NR. 63/2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 55/03.01.2013, modificat prin acte adiționale, încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaş în spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în imobilul din str. Libertății, nr. 59, ap.4.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 februarie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  66/17.03.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  10054/25.03.2022; –  Cererea nr. 6513/23.02.2022 a  chiriașului…

HOTĂRÂREA NR. 62/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1384/2014 încheiat cu Șimon Eva – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 31 Martie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  64/16.03.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 9490 / 21.03.2022; – Proiect de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 61/2022 privind aprobarea indexării cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2023

Consiliul local la municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2022 Având în vedere: –   Referatul de aprobare nr  40/18.02.2022; – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat…

HOTĂRÂREA NR. 60/2022 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 11166/2015 încheiat cu Fodor Angela – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31 martie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  63/16.03.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  9486/21.03.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 59/2022 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 8695/14.03.2022 prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 31.03.2022; Având în vedere : Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 62/14.03.2022; Raportul de specialitate nr. 9137/17.03.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; Proiect de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 57/2022 privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2022

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,                Având în vedere  : Referat de aprobare nr. 54/22.02.2022 ; Raportul de specialitate nr. 3561/01.02.2022; Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului asistenților personali…

HOTĂRÂREA NR. 56/2022 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2022 referitoare la normativele proprii de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Topliţa, care se pot efectua pentru acţiuni de protocol de către administraţia publică locală – Primăria municipiului Topliţa

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022,                Având în vedere: –  Referat de aprobare nr. 57/25.02.2022. – Raportul de specialitate nr. 7073/01.03.2022. – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei Hotărârii…

HOTĂRÂREA NR. 55/2022 privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”

       Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 52/22.02.2022;  – Raportul de specialitate nr. 6438/23.02.2022; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea…

HOTĂRÂREA NR. 54 / 2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 3864 mp., rezultată din măsurători, aferentă străzii Călimani – ramura 1, cuprinse în anexa la prezenta, conform planului de situație nr. 6025/21.02.2022, întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară  din data de 8 martie 2022, Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr.  51/21.02.2022;             – Raportul de specialitate nr. 6175/22.02.2022;             – Proiectul de hotărâre privind înscrierea în…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut