HOTĂRÂREA NR. 190 / 2021 privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 8 al Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021, cu modificări ulterioare

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021; Având în vedere:             –  Referatul de aprobare nr. 194/24.11.2021;           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, înregistrat…

HOTĂRÂREA NR. 189/2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 43,12 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25 noiembrie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr. 193/23.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 43643/23.11.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului de specialitate al…

HOTǍRÂREA NR. 188/2021 privind aprobarea menținerii prețurilor de referință pentru anul 2022, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică/privată și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aparținând municipiului Toplița – administrat de Consiliul Local al municipiului Toplița, la nivelul prețurilor de referință aferente anului 2021, aprobate prin HCL nr. 187/2020

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 25.11.2021 ;    Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 186/12.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 42435/17.11.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor ; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 187 / 2021 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 171/2021 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021. Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 192/16.11.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42898/19.11.2021; – Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de…

HOTĂRÂREA NR. 186 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 16404/05.12.2016, încheiat cu doamna Ciobanu Ileana – Dumitrița – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1C, sc. 2, ap.7

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit îb ședința ordinară din data 25.11/2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  184/12.11.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42394/17.11.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului …

HOTĂRÂREA NR. 185 / 2021 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de închiriere nr. 5896/11.05.2011, încheiat cu Biriş Andrea Ionela, chiriaş în locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl. 3M, Ap. 4, proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr. 288/22.09.2010.

Consiliul local al municiipului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  185/12.11.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 42395/17.11.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin…

HOTĂRÂREA NR. 184/2021 privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2021 ,   Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 183/05.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 41577/12.11.2021. -Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei…

HOTĂRÂREA NR. 183/2021 privind modificarea componenței comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică și avizul arhitectului șef, aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 37/2019

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 191/16.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 42893/19.11.2021;             – Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței…

HOTĂRÂREA NR. 182/2021 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 115/2013 referitoare la aprobarea închirierii unei suprafeţe de 64 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – conform plan anexat – pentru funcţionare S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L Topliţa, societate înfiinţată prin HCL nr.105/2010

             Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  25 noiembrie 2021;   Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 188 /15.11.2021; – Raportul de specialitate nr. 42805/18.11.2021;             – Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 181 / 2021 privind constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021. Având în vedere :              – Referat de aprobare nr. 161/18.10.2021;              – Raportul de specialitate nr. 42736/18.11.2021;             – Proiectul de hotărâre privind constituirea bazei materiale…

Sari la conținut