HOTĂRÂRE Nr. 17 /30.01.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2, conform anexei

Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 18 / 20.01.2020; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1628 /  22.01.2020;  – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.17/2020;  –  Cererile chiriașilor prin care…

HOTĂRÂRE NR.16/30.01.2020 privind însuşirea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – locuinţe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2019, conform anexei

Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 17 / 20.01.2020; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1627 / 22.01.2020;  – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.16/2020;  –  Cererile solicitanților de locuințe…

HOTĂRÂREA NR. 15/2020 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 1325/20.01.2020prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 30.01.2020; Având în vedere: Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr.15/17.01.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației nr. 1325/20.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului…

HOTĂRÂREA NR. 14/ 2020 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 991/15.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Achiziție peleți din lemn”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020.  Având în vedere următoarele: Referat de aprobare nr. 14/17.01.2020; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire  nr. 991/15.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a…

HOTĂRÂREA Nr. 13/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nr. 54Y/2019 pentru amplasamentul situat în strada 1 Decembrie 1918, fn. Municipiul Toplita în vederea construirii Stație de distribuție carburanți pe terenul înscris în CF 51177, nr. cad. 51177 – beneficiar SC TOMEK CARPET COMPANY SRL – Tg. Mureș.

Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 ; Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr.13/17.01.2020;                 – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nr. 54Y/2019  pentru amplasamentul situat în…

HOTĂRÂRE NR. 12/2020 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. A1437/2009 modificat şi prelungit prin acte adiţionale, încheiat cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – ORC Harghita, pentru o încăpere în suprafaţă de 20,7 mp. situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 – incinta sediului Primăriei Municipiului Topliţa

Având în vedere următoarele :             – Referatul de aprobare nr. 12/17.01.2020;             – Raportul de specialitate al direcţiei de urbansim  nr. 1307/20.01.2020             –  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 12/2020;            – Cererea solicitantului nr. 870/15.01.2020,…

HOTĂRÂRE NR. 11/2020 privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare pe anul 2020 a prestațiilor financiare excepționale conform prevederilor art.131 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere următoarele:              -Referat de aprobare nr.10/13.01.2020              -Raportul de specialitate nr.861/14.01.2020 al Serviciului de Asistență Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Toplița             -Raportele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, înregistrate sub nr.…

HOTĂRÂREA NR. 10/2020 privind aprobarea cuantumului contribuției lunare de întreținere pe anul 2020 pentru persoanele vârstnice asistate în Centrul Social Integrat

Consiliul Local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 30 .01.2020 Având în vedere :       –     Referatul de aprobare  nr.­­­9/13.01.2020;       –     Raportul de specialitate al DAST nr. 1621/22.01.2020;       –     Rapoartele de avizare a comisiilor de…

HOTARAREA NR. 9/ 2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în anul 2020 pentru “Centrul Social Integrat” Topliţa –Căminul pentru Persoane Vârstnice

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020, Având în vedere :       –     Referatul de aprobare nr.­­­8/13.01.2020;       –    Raportul de specialitate al DAST nr. 1620/22.01.2020;       –    Rapoartele de avizare a comisiilor de…

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2020 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii nr. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  30.01.2020 Având în vedere următoarele: -Referat de aprobare nr.7/10.01.2020; -Raport de specialitate nr.714/13.01.2020;               –  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  nr.         /2020;…

Sari la conținut